Obchodní podmínky

1. Obecná ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky upravují vztahy mezi prodávajícím (provozovatel www.zdraveobedy.cz) a kupujícím. Kupující je povinen se s obchodními podmínkami seznámit před odesláním objednávky. Objednáním jídel potvrzuje kupující souhlas s níže uvedenými obchodními podmínkami.

2. Kontakty na prodávajícího

LENMART FIT s.r.o.

IČ: 08369771

Sídlo: Masarykovo nám. 93/30, 733 01 Karviná

Email:karvina@zdraveobedy.cz

3. Objednávky

Objednávky lze provádět přes objednávkový formulář našich stránek www.zdraveobedy.cz, kde vyplníte veškeré potřebné kontaktní údaje, (pozor dochází ke zpracování osobních údajů. Objednávku je třeba provést v minimálním počtu 1ks hlavních jídel/ vyčkat na potvrzení, které Vám přijde na uvedený email. Objednávku je třeba provést nejpozději do čtvrtku předešlého týdne následující týden. Objednávku lze zrušit den předem do 14:00 nejlépe telefonicky, popřípadě emailem.. V případě nefunkčnosti stránek, nebo při problému s připojením k internetu je možné objednávku provést telefonicky nebo emailem.

Telefonní spojení /objednávky/reklamace.

Mobil: 722904784, 775202972

Email: zdrave.obedy@seznam.cz.

Doručená objednávka bude zpětně potvrzena na Vámi uvedený email, pokud objednávku učiníte přes objednávkový systém na našich stránkách. Pokud prodávající nepotvrdí objednávku, objednávka nebyla doručena a je třeba ji opakovat, nebo si ověřit telefonicky zda jste vyplnili email Kupující má právo zrušit objednávku den předem do 14 hodiny. Nejlépe přes odkaz případně emailem, nebo telefonicky na uvedených číslech. Po tomto termínu je objednávka považována za závaznou a její pozdější zrušení nebude akceptováno.

4. Ceny

Veškeré ceny jsou uvedeny na našich stránkách www.zdraveobedy.cz včetně DPH, kupní cena zboží je stanovena ceníkem platným ke dni objednávky. Ceny jsou konečné, doprava i balení je zdarma. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen v závislosti na okolnostech, které sám nemůže ovlivnit.

5. Platební podmínky

Objednané zboží je možné uhradit následujícím způsobem: Platba každý den, hotově, nebo stravenkou - řidiči při předání obědu/ů.

6. Dodací podmínky

Objednané zboží je dovezeno na adresu objednatele naším kurýrem, v pracovní dny mezi 9:30 až 12 hodinou. Doba dovozu se může změnit, v případě špatné dopravní situace, nebo špatného počasí, defektu či havárie. Trasy jsou plánovány dle otvírací doby firem, nebo na základě dohody.

7. Záruční podmínky

Jídlo je určené k okamžité spotřebě. Záruka se nevztahuje na závady způsobené:

neoprávněným zásahem, nevhodným skladováním, neodbornou manipulací v důsledku použití zboží k jiným než určeným účelům vlivem živelní pohromy nebo zásahem vyšší moci.

8. Reklamace

Při převzetí zboží je kupující povinen zkontrolovat, zda nevykazuje vady způsobené přepravou. Pokud ano, je kupující povinen zboží nepřevzít. O této skutečnosti neprodleně informovat prodávajícího. Při převzetí zboží bez zbytečného prodlení provést kontrolu množství a druhu dodaného zboží, o zjištěných závadách neprodleně informovat prodávajícího. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. Zboží uchovávejte v chladničkách. Vady vzniklé nevhodnou manipulací nebo skladováním nelze reklamovat.

Oprávněné reklamace budou řešeny okamžitě, případně vrácením kupní ceny (dle dohody). Pro úspěšné řešení reklamace je nezbytné kontaktovat kupujícího okamžitě, telefonicky, emailem.

9. Zpracování osobních údajů:

1.1 Prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího pro účely uzavření a správy smlouvy a realizaci dodávky, pro plnění svých právních povinností nebo se souhlasem kupujícího za účelem vylepšování služeb a nabídky prodávajícího, pro marketingové účely vč. zasílání obchodních sdělení a personalizace reklamy, příp. jiným účelem, ke kterému udělil kupující souhlas.

1.2 Zpracování osobních údajů probíhá v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a souvisejících českých právních předpisů a v souladu se Zásadami pro nakládání s osobními údaji prodávajícího.

1.3 V souvislosti se zpracováním osobních údajů prodávající prohlašuje, že (I.) zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky stanovenými právními předpisy; (II.) zajistil, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje zavázaly k mlčenlivosti nebo aby se na ně vztahovala zákonná povinnost mlčenlivosti; (III.) přijal vhodná technická a organizační opatření, aby zajistil nezbytnou úroveň zabezpečení osobních údajů; a (IV.) v případě porušení zabezpečení osobních údajů s rizikem pro práva a svobody fyzických osob informuje dozorový orgán, příp. subjekty údajů.

10. Závěrečná ustanovení

Výše uvedené obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách www.zdraveobedy.cz v den odeslání objednávky kupujícím. Prodávající si vyhrazuje právo změnit obchodní podmínky bez předchozího upozornění. Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odst. 1 Obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti Obchodním zákoníkem, zejména jeho ustanovením § 409 a následující. Tyto všeobecné podmínky jsou platné od 25. 5. 2018 do odvolání nebo jejich změny.

Zpracování osobních údajů

Při poskytování našich služeb může docházet ke zpracování těchto osobních údajů pro následující účely:

1. JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME A JAK JE ZÍSKÁVÁME

1.1 Osobní údaje, které o Vás zpracováváme a jejichž rozsah se liší zejména podle účelu a poskytovaných služeb:

1.1.1 Pro účely uzavření a správy smlouvy a realizaci dodávky

(a) Identifikační údaje (jméno, příjmení, adresa)

(b) Kontaktní údaje (e-mail, tel. číslo)

(c) Název firmy, IČO/DIČ, sídlo (pokud jste podnikatel).

Reklamace a řešení problémů

V případě, že nebylo něco v pořádku, tak vše sdělte našemu řidiči nebo se obraťte přímo na nás, e-mailem či telefonicky, abychom Vám mohli jídlo odečíst případně jiným vhodným způsobem reklamaci vyřešit.

telefon

Lenka: +420 722 904 784
Martina: +420 775 202 972

email

zdrave.obedy@seznam.cz